Cô giáo như mẹ hiền

Ngày ban hành:
28/12/2018
Ngày hiệu lực:
28/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/12/2018
Ngày hiệu lực:
14/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/11/2018
Ngày hiệu lực:
02/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/10/2018
Ngày hiệu lực:
07/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/10/2018
Ngày hiệu lực:
05/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/10/2018
Ngày hiệu lực:
04/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/10/2018
Ngày hiệu lực:
02/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT- BGDDT ngày 10/8/2018 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; Công văn số 3945/BGDDT-GDMN ngày 31/8/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2018-2019; thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Sở GDĐT Hà Tĩnh và UBND thị xã Hồng Lĩnh; Công văn 166 /BC-PGDĐT của Phòng GDĐT  hướng dẫn triển khai nhiệm vụ  năm học 2018 - 2019 Bậc học Mầm non.

Ngày ban hành:
03/09/2018
Ngày hiệu lực:
28/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/08/2018
Ngày hiệu lực:
30/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực