Diện tích mặt bằng sử dụng: Hiện tại diện tích khuôn viên của trường 4.620 m2 bình quân 8,25 m2/trẻ: quy định tối thiểu của  trường nội thị từ 8-10m2/trẻ, so với quy định còn thiếu 980m2.

Tiếp tục tham mưu để UBND thị xã đồng ý điều chỉnh quy hoạch, mở rộng khuôn viên nhà trường về hướng tây 2.000m2; phân bổ ngân sách để xây dựng các hạng mục cơ sở vật chất theo lộ trình của Đề án xây dựng trường điển hình tiên tiến đã được thông qua tại Nghị quyết số 63/2015/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thị xã.

Bổ sung tài liệu thực hiện chương trình GDMN, bổ sung học liệu, đồ dùng, đồ chơi, phần mềm hỗ trợ cho GV, CBQL trong công tác lập kế hoạch và xây dựng hồ sơ sổ sách quản lý, đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình GDMN bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp. Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi trong các nhóm lớp (tăng cường sự tham gia của phụ huynh, trẻ trong quá trình làm đồ dùng đồ chơi). Quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường CSVC, TBĐDĐC hiện có.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng trong trường mầm non, chú trọng công tác cải tiến chất lượng đối với những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt.